Podmínky poskytování služeb (Zákazník)

Využitím služeb Vzajemne.cz („Portál“) vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit těmito podmínkami poskytování služeb (dále jen „Podmínky poskytování služeb“).

Před využitím Portálu si proto tyto Podmínky pečlivě přečtěte. Pokud s nimi nesouhlasíte, Portál nevyužívejte. Tyto Podmínky poskytování služeb platí pro jakékoli využití Portálu i pro Kupní smlouvu uzavřenou na jejich základě.

 1. Pojmy
  • Prodejce je partner poskytující služby, který se Společností uzavřel dohodu o partnerství a nabízí své produkty a služby prostřednictvím Portálu.
  • Kurýr je partner Společnosti poskytující přepravní služby.
  • Kupní smlouva je smlouva ve věci koupě produktů a případné doručovací služby Prodejce uvedených v Objednávce.
  • Společnost je Purple P2P s.r.o., IČO: 09110127, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 117301 se sídlem Masarykova 409/26, Brno-město, 602 00 Brno.
  • Aplikace je digitální aplikace, kterou Společnost dává k dispozici za účelem přístupu na Portál a objednávání produktů Prodejců.
  • Portál je Aplikace a internetové stránky cz.
  • Zákazník jste Vy, jako osoba využívající Portál k nákupu zboží nebo služeb od Prodejce.
  • Podmínky jsou tyto Podmínky poskytování služeb a Zásady zpracování osobních údajů dostupné zde: (odkaz).
  • Smlouva o využití Portálu je smlouva mezi Společností a Zákazníkem, která vzniká Okamžikem Registrace do Portálu. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, do doby zrušení účtu Zákazníkem.
 2. Popis služeb Portálu
  • Společnost poskytuje Platformu, kde Zákazník nakupuje u Prodejce výrobky a doručovací služby dle své volby.
  • Společnost poskytuje skrze Portál systém hodnocení spokojenosti s jednotlivými Prodejci. Zákazník je tímto informován o hodnocení Prodejce a jako takové je přijímá.
  • Prodejci poskytují informace o svých produktech a službách nabízených v rámci Portálu, včetně informací o dostupnosti a cenách produktů. Prodej a nákup produktů a služeb Prodejce se může řídit i jeho doplňujícími podmínkami, pokud je uvedeno v rámci Platformy.
  • Uživatel vybírá produkty Prodejce, které si přeje koupit, a závazně je u Prodejce objednává za podmínek, o nichž je v rámci Portálu předem informován (dále jen „Objednávka“).
  • Jakmile je Objednávka učiněna, Společnost ji postoupí Prodejci. Pokud Prodejce Objednávku akceptuje a Společnost ji jménem Prodejce Zákazníkovi potvrdí, Zákazník a Prodejce uzavírají Kupní smlouvu. Společnost zašle Zákazníkovi jménem Prodejce účtenku.
  • Společnost po dobu nezbytně nutnou uchovává transakční informace a historii Objednávek mezi zákazníkem a Prodejcem pro účely uplatnění práv ze Smlouvy. Zákazník má přístup k těmto informacím skrze Portál.
  • Prodejce, kterého si Zákazník vybere, pro něj připraví (a doručí mu, pokud byly objednány i doručovací služby) produkty uvedené v Objednávce.
  • Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodejcem vzniká okamžikem akceptace Objednávky Prodejcem provedené Skrze Portál. Zákazník je oprávněn Objednávku zrušit do doby její akceptace ze strany Prodejce.
  • Prodejce má vždy výhradní právo nepřijmout objednávku bez udání důvodu.
 3. Použití Portálu
  • Přístup a používání Portálu je bezplatné. Zákazník nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.).
  • Společnost není účastníkem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem. Společnost nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností z Kupní smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkem na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou.
  • Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu ani za případné nekalé soutěžní jednání Prodejce prostřednictvím Portálu nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Společnost neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu.
  • Společnost nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Společnost neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkem při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Zákazníka.
  • Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu Společnost a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Společnost nenese odpovědnost za obsah těchto stránek.
  • Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka na Portál.
  • Zákazník nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Zákazníka do Portálu či systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám.
 4. Účet Zákazníka
  • Zákazník má omezené, nevýlučné, nepřevoditelné a nepostupitelné právo využívat Portál ve formě, která je mu nabízena, a to výlučně pro uvedené účely.
  • Fyzická osoba se stane Zákazníkem ve chvíli poskytnutí informací Společnosti v rozsahu: (1) Jméno a příjmení, (2) Adresa bydliště, (3) Telefonní číslo, (4) emailová adresa; a potvrzení aktivačního kódu na emailové adrese poskytnuté při registraci („Registrace do Portálu“).
  • Registrací do Portálu vzniká mezi Společností a Zákazníkem Smlouva o využití Portálu.
  • V případě využití propojení účtu s aplikací třetí strany dává Zákazník souhlas Společnosti k užití údajů předaných třetí stranou k vyplnění nutných informací.
  • Zákazník je povinen udržovat tyto informace aktuální.
  • Zákazník zajistí, že s přístupovými údaji k Účtu Zákazníka a podobnými informacemi nezbytnými pro přístup k Účtu Zákazníka bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi a že budou používány bezpečným způsobem tak, aby k nim neměla přístup třetí osoba.
  • Zákazník může mít pouze jeden osobní účet.
 5. Body
  • Pro případ odstoupení od Kupní smlouvy si Společnost si vyhrazuje právo připsat Zákazníkovi virtuální kredit („Body“) ve výši ceny Objenávky. Takové připsání je jednostranným právním jednáním Společnosti. 1 bod odpovídá 1,- Kč.
  • Zákazník může využít Body k částečné nebo úplné úhradě kupní ceny za Objednávku.
 6. Cena a Placení Objednávky
  • Cena Objednávky je součtem ceny uvedené Prodejcem v Portálu a ceny doručení. Cena doručení je závislá na vzdálenosti mezi Prodejcem a Zákazníkem, přičemž za vzdálenost se má nejbližší možná cesta dopravního prostředku mezi provozovnou Prodejce a místem potvrzeným Zákazníkem při Objednávce. Cena za každý 1 km vzdálenosti je 6,- Kč, přičemž nejnižší cena doručení je alespoň 50,- Kč.
  • Objednávka je Zákazníkem placena skrze platební bránu ve chvíli Objednávky, přičemž peněžní prostředky za Objednávku jsou na účtu Zákazníka blokovány do doby akceptace Objednávky ze strany Prodejce. V případě, kdy Prodejce odmítne Objednávku, peněžní prostředky na účtu Zákazníka jsou odblokovány.
 7. Doručení Objednávky
  • Objednávka je vždy doručena na místo, které Zákazník v rámci Portálu potvrdil. Uživatel musí v rámci Portálu uvést adresu daného místa. V případě neuvedení jiného, má se za to, že adresa pro doručení je adresa vyplněná při Registraci do Portálu.
  • Zákazník musí být dostupný na telefonním čísle, které uvede při Registraci do Portálu. Pokud není na uvedeném telefonním čísle dostupný v okamžiku předpokládaného doručení, Společnost nebo Kurýr je oprávněn dodávku zrušit a naúčtovat Zákazníkovi plnou cenu Objednávky.
  • V případě nedostupnosti Zákazníka na telefonním čísle je Kurýr povinen kontaktovat Zákazníka opakovaně, nejméně však třikrát, s časovým rozestupem minimálně 3 minuty.
  • Zákazník je oprávněn objednat doručení Objednávky co nejdříve (standardní metoda doručení), nebo v určitou předem stanovenou dobu.
  • Doručení v předem stanovenou dobu: Zákazník musí být přítomen na potvrzeném místě deset minut před uvedenou dobou doručení až do okamžiku doručení, a být k zastižení na telefonním čísle uvedeném při registraci do Portálu, aby převzal Objednávku.
  • V průběhu Objednávky Prodejce na Portálu indikuje orientační čas doručení k Zákazníkovi. Při akceptaci Objednávky ze strany Prodejce dojde k zobrazení předpokládaného času doručení Objednávky k Zákazníkovi.
  • Zákazník tímto souhlasí, že uvedený čas doručení je pouze orientačního charakteru a je povinen se seznámit se všemi změnami času doručení, tak jak jsou dostupné na Portálu v době mezi Objednávkou a doručením. Dobu doručení mohou ovlivnit i různé faktory jako je třeba dopravní zácpa, dopravní špička a povětrnostní podmínky.
  • Převzetím objednávky Kupujícím dojde k řádnému splnění závazku Prodejce z Kupní smlouvy („Doručení“).
 8. Práva duševního vlastnictví
  • Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se ke Službě a/nebo Portálu a související dokumentaci a všem jejím částem a kopiím zůstávají výlučným vlastnictvím Společnosti anebo jejích subdodavatelů / poskytovatelů licence.
  • Práva duševního vlastnictví“ znamená autorská a související práva (včetně práv k databázím, katalogům a fotografiím), patenty, užitné vzory, práva na design, ochranné známky, obchodní značky, obchodní tajemství, know-how a jakékoli jiné formy registrovaných a neregistrovaných práv duševního vlastnictví.
  • Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Společnost předem souhlas.
 9. Práva a povinnosti Zákazníka
  • Zákazník vůči Společnost prohlašuje a zaručuje, že:
   • je svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
   • veškeré údaje, které poskytuje Společnosti, jsou pravdivé a úplné,
   • se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
   • bude používat Portál a nakupovat na něm ne více než jednoho uživatelského účtu.
  • V případě oprávněného podezření, že Zákazník vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Společnost právo tyto účty zablokovat a smazat.
  • Zákazník je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy a dále je povinen vždy respektovat práva Společnost i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zákazník zejména nesmí:
   • užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami,
   • komerčně užívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit Společnost a/nebo Prodejce,
   • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Zákazníků,
   • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu,
   • používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Společnost. Portál Společnost je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků nebo Společnosti a který je v souladu s jeho určením.
 1. Reklamace
  • Zákazník bere na vědomí, že Portál může být kdykoli přerušena nebo trvale ukončena. Portál může být také dočasně pozastavena. Přestože Společnost vynakládá náležité úsilí, aby poskytovala Portál (obsahující nové a/nebo dočasné služby jako bezkontaktní doručení, nebo doručování nových typů a kategorií produktů) bezchybně, nedává Společnost žádné záruky ve věci spolehlivosti, včasnosti, kvality a udržitelnosti Služby, ani zboží či služeb poskytovaných jejím prostřednictvím, ani ve věci nepřetržitého a bezchybného provozu Služby. Společnost negarantuje ani nezaručuje žádné závazky, které nejsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách.
  • Práva a povinnosti mezi Prodejcem a Zákazníkem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Zákazník v postavení spotřebitele má právo u Prodejce uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti s Kupní smlouvou u Prodejce (obecně na adrese jeho provozovny, v níž je uplatnění práv z vadného plnění možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodejce) a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem Kupní smlouvy může být koupě zuživatelného zboží (jídlo a nápoje), které podléhá rychlé zkáze.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Prodejcem a Zákazníkem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  • Prodejce je výlučně odpovědný za veškeré vady obsahu a přípravy Objednávky a ostatní nedostatky v plnění Kupní smlouvy.
 2. Právo rozhodné a sudiště
  • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to místo odkud byl přístup a užití Portálu Společnost realizován.
  • Zákazník bere na vědomí, že žádná z aktivit Prodejce nebo Portálu není cílena na Zákazníka mimo území České republiky, a to jak aktivně, tak pasivně.
  • Příslušnými soudy pro řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy o využití Portálu jsou soudy České republiky.
 3. Závěrečná ustanovení
  • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  • Tyto Podmínky mohou být měněny.
  • Společnost zveřejňuje upravené znění Podmínek na svých internetových stránkách a informuje Zákazníky o jejich změně prostřednictvím Portálu nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou Zákazník zadá v průběhu Registrace do Portálu. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, přestane Portál využívat.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne (*)