Obchodní podmínky (Prodejce)

Registrací a vytvořením účtu Prodejce vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky Prodejce“).
 
Před registrací si proto tyto Obchodní podmínky pečlivě přečtěte.
 

 1. Pojmy
  • Společnost je Purple P2P s.r.o., IČO: 09110127, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 117301 se sídlem Masarykova 409/26, Brno-město, 602 00 Brno.
  • Aplikace Prodejce je digitální aplikace, kterou Společnost dává k dispozici za účelem přístupu na Portál.
  • Portál je Aplikace Prodejce a internetové stránky cz.
  • Zákazník je osoba využívající Portál k nákupu zboží nebo služeb od Prodejce.
  • Prodejce je partner poskytující služby, který se Společností uzavřel Smlouvu s Prodejcem a nabízí své produkty a služby prostřednictvím Portálu. Prodejcem jste tedy Vy.
  • Registrace Prodejce je uzavření závazné smlouvy ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. a 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kurýr je fyzická nebo právnická osoba, která je ve smluvním vztahu se Společností a s vámi jako Prodejcem uzavírá jednorázové Smlouvy o přepravě.
  • Systém je administrativní část Portálu, ve které může Prodejce upravovat svoji nabídku.
  • Zásilka je plnění z Kupní smlouvy, která je předávána Kurýrovi k doručení Zákazníkovi.
 1. Úvodní ustanovení
  • Prodejce, vyplněním registračního formuláře vyjadřuje svoji vůli vstoupit do smluvního vztahu se Společností, jejíž náležitosti jsou upraveny těmito Obchodními podmínkami pro Prodejce („Registrace Prodejce“). Pro Registraci Prodejce musí Prodejce uvést následující:
   • V případě právnické osoby: Jméno a příjmení osoby zastupující právnickou osobu, email osoby zastupující právnickou osobu, telefonní číslo osoby zastupující právnickou osobu, firmu právnické osoby, IČ a DIČ právnické osoby, adresa sídla právnické osoby (včetně obce a PSČ); nebo
   • V případě fyzické osoby: Jméno a příjmení, email, telefonní číslo, IČ, DIČ pokud bylo přiděleno, adresu sídla.
  • Prodejce bere na vědomí, že některé informace dle čl. 1.1 a 2.1.2 mohou být automaticky doplněny z veřejných zdrojů. Prodejce má při registraci povinnost automaticky doplněné skutečnosti ověřit a pokračováním v registraci dává najevo, že jsou aktuální a platné.
  • Společnost akceptací Registrace Prodejce vstupuje do smluvního vztahu s Prodejcem („Smlouva s Prodejcem“). Okamžik akceptace ze strany Společnosti je okamžikem nabytí účinnosti Smlouvy s Prodejcem.
  • Účelem Smlouvy s Prodejcem je úprava vzájemných vztahů smluvních stran spočívající v poskytování přístupu Prodejce k Portálu a Aplikaci Prodejce ze strany Společnosti, přičemž Prodejce nabízí své produkty k prodeji Zákazníkům skrze Portál.
  • Prodejce svojí Registrací Prodejce stvrzuje, že je ve smyslu příslušných zákonů oprávněn podnikat. Společnost má právo tuto skutečnost ověřit prostřednictvím služeb třetího subjektu.
 1. Účet Prodejce
  • Prodejce má omezené, nevýlučné, nepřevoditelné a nepostupitelné právo využívat Systém, který Společnost nabízí, a to výlučně pro uvedené účely.
  • Účet Prodejce je založen na základě Smlouvy s Prodejcem.
  • Prodejce je povinen udržovat informace poskytnuté Společnosti na základě čl. 1. aktuální.
  • Prodejce zajistí, že s přístupovými údaji k Účtu Prodejce a podobnými informacemi nezbytnými pro přístup k Účtu Prodejce bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi a že budou používány bezpečným způsobem tak, aby k nim neměla přístup třetí osoba. Prodejce může mít pouze jeden osobní účet.
 1. Smlouva s Prodejcem
  • Smlouva s Prodejcem je uzavřena na dobu neurčitou ode dne účinnosti Smlouvy s Prodejcem.
  • Smlouva s Prodejcem může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran i bez udání důvodu, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně bez výpovědní lhůty. Smlouva s prodejcem se bude mít za vypovězenou okamžikem doručení výpovědi jedné ze smluvních stran druhé smluvní straně. Prodejci náleží kupní cena ve výši ceny uvedené v Kupní smlouvě („Kupní cena“).
  • V Kupní ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady související s plněním povinností Prodejce z Kupní smlouvy a Prodejce tak nemá vůči Společnosti nárok na jakékoli další plnění. Veškeré další náklady, které Prodejci vzniknou v souvislosti s jinou činností než s tou na základě Kupní smlouvy, si nese Prodejce výlučně sám a nemá právo požadovat jejich úhradu po Společnosti.
  • Společnost vyúčtuje souhrn Kupních cen, vždy měsíčně, na základě podkladů ze Systému. Na základě vyúčtování je Prodejce povinen Společnosti vystavit fakturu. Splatnost faktury nebude kratší než patnáct (15) dní od předložení faktury, která bude obsahovat veškeré právními předpisy požadované náležitosti. Souhrn Kupních cen bude hrazena Společností bezhotovostně na účet Prodejce, uvedený při Registraci Prodejce.
  • Společnost je oprávněna si započíst jakoukoli pohledávku, a to včetně pohledávky na zaplacení smluvní pokuty dle Smlouvy s Prodejcem nebo dle těchto Obchodních podmínek Prodejce, kterou má vůči Prodejci, a to oproti pohledávce Prodejce na zaplacení Kupních cen a/nebo jiných pohledávek vzniklých v souvislosti se Smlouvou s Prodejcem, s čímž Prodejce Registrací Prodejce vyslovuje svůj předchozí souhlas.
  • Okamžikem výpovědi provede Společnost vyúčtování všech Kupních cen nezaplacených Prodejci. Čl. 4 se užije obdobně na toto závěrečné vyúčtování.
 1. Nabídka zboží Prodejce
  • Prodejce prostřednictvím Systému spravuje svoji nabídku zboží určené k prodeji koncovému Zákazníkovi. Tato nabídka je Zákazníkovi zpřístupněna prostřednictvím Portálu.
  • Prodejce je povinen učinit závaznou nabídku ceny u každého z nabízeného zboží. Tato cena je konečná, včetně daně z přidané hodnoty.
  • Prodejce je oprávněn cenu zboží měnit, ovšem nikoliv v době od Závazné nabídky Zákazníka do Přijetí nabídky dle čl. 1.
  • Prodejce je povinen na Portálu uvádět svoji provozní dobu a orientační čas doručení. Orientační čas doručení není závazný a ve smyslu čl. 7.7 Podmínek poskytování služeb (podmínky závazné pro Zákazníky) může být měněn dle aktuální situace.
 1. Práva a povinnosti Společnosti
  • Společnost je povinna bez zbytečného odkladu předat Závaznou nabídku Zákazníka Prodejci, s potřebnými údaji poskytnutými Zákazníkem k vyřízení. Společnost neručí za správnost údajů poskytnutých Zákazníkem.
  • Společnost je oprávněna samostatně rozhodnout, zda a v jakém pořadí zobrazuje a prezentuje nabídku Prodejce na Portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo Prodejce v Portálu dočasně nezobrazovat, a to bez udání důvodu.
  • Prodejce výslovně souhlasí, že Společnosti uděluje nevýhradní a bezplatnou licenci k užití duševního vlastnictví Prodejce k prezentaci prodejce na Portálu. Společnost není oprávněna licenci poskytovat třetím subjektům. Za předmět licence se považuje zejména logo (loga) a firma Prodejce.
  • Společnost inkasuje peníze od Zákazníků platbou předem. Společnost je povinna tyto platby měsíčně zúčtovat a převést Prodejci.
  • V případě, kdy Společnost zprostředkovává Prodejci k doručení objednávek dle Kupní smlouvy k Zákazníkovi Kurýra je plně v kompetenci Společnosti nastavení ceny rozvozu. Provozovatel si vyhrazuje právo Prodejce na Portálu dočasně vypnout, v případě nedostupnosti nebo vytíženosti Kurýrů.
 1. Práva a povinnosti Prodejce
  • Neurčí-li Společnost jinak, zavazuje se Prodejce přijímat veškeré objednávky prostřednictvím Systému, který slouží pro přijímání a potvrzování jednotlivých Závazných nabídek Zákazníka.
  • Prodejce je povinen bez zbytečného odkladu vyvinout maximální úsilí a úspěšně vyřídit Zásilku včas a bez vad.
  • Prodejce je povinen informovat Zákazníka o jeho právech vyplývajících z Kupní smlouvy a z jeho postavení spotřebitele.
  • V případě, že Prodejce neplní dle čl.2, Společnost si vyhrazuje právo požadovat odškodnění dle Přehledu smluvních pokut („Přehled“), který je přílohou těchto Obchodních podmínek Prodejce.
  • Prodejce je povinen bez odkladu informovat Společnost, pokud nemůže vyřizovat z jakéhokoliv důvodu Závazné nabídky Zákazníka. Prodejce je povinen vyvinout maximální úsilí k odstranění překážky a znovuzahájení vyřizování Závazných nabídek Zákazníka a poskytnout veškerou součinnost Společnosti k nalezení a vyřešení problému.
  • Prodejce se zavazuje předat Zásilku k přepravě Kurýrovi za podmínek a ceny, kterou uvádí na Portálu.
  • Zásilky jsou distribuovány v obalech k tomu určených. O vhodnosti obalů rozhoduje Prodejce a jako takový nese veškerou odpovědnost za případné vady vyskytující se na Zásilce.
  • Prodejce se zavazuje nastavit cenu produktů a podmínek (např. cena obalu) tak, aby se Zákazníkovi v nabídce a průběhu výběru zboží na Portálu zobrazovala cena, kterou Zákazník konečně zaplatí. Cenu za doručení automaticky připočítává Systém k ceně a Prodejce na ni nemá vliv.
  • Prodejce vystupuje ve vztahu k Zákazníkovi svým jménem a na svou odpovědnost – nesmí však zrazovat Zákazníky od používání služby Společnosti.
  • Prodejce bere výslovně na vědomí, že kontaktní údaje Zákazníka slouží výhradně k zpracování a doručení Zásilky, popř. plnění povinností z vadného plnění apod.. Jakékoli jiné kontaktování Zákazníka ze strany Prodejce je zakázáno.
  • Prodejce je povinen předat Zásilku k přepravě Kurýrovi a nežádat po něm žádnou další úhradu. Prodejce má nárok na inkasované peníze v měsíčním zúčtování dle čl. 4.
  • Prodejce bere na vědomí, že Zákazníci, kteří vstoupili do Kupní smlouvy s Prodejcem mají právo na vyjádření spokojenosti s Prodejcem formou hodnocení spokojenosti. Prodejce nemá právo jakéhokoliv zásahu do tohoto hodnocení. Společnost si vyhrazuje právo, kdykoli v případě podezření z falšování hodnocení, skrýt hodnocení do té doby, než Prodejce prokáže, že k falšování jeho hodnocení nedošlo.
 1. Předmět Kupní smlouvy
  • Objednávky jsou činěny Zákazníkem prostřednictvím Portálu, to tak, že Zákazník učiní závaznou nabídku na koupi zboží od Prodejce prostřednictvím Portálu („Závazná nabídka Zákazníka“). Společnost Závaznou nabídku Zákazníka postoupí Prodejci. Prodejce je oprávněn přijmout Závaznou nabídku Zákazníka („Přijetí nabídky“). Prodejce má vždy možnost Závaznou nabídku Zákazníka odmítnout.
  • Zákazník má možnost, až do okamžiku Přijetí nabídky, od Závazné nabídky Zákazníka odstoupit.
  • Přijetím Závazné nabídky Zákazníka dochází ke vzniku jednorázové smlouvy mezi Prodejcem a Zákazníkem, v rozsahu, v jakém je upravena těmito Obchodními podmínkami Prodejce („Kupní smlouva“).
 1. Kupní cena z Kupní smlouvy
  • Prodejce je srozuměn s tím, že kupní ceny z jednotlivých Kupních smluv uzavřených mezi Prodejcem a Zákazníky, budou připsány na účet Společnosti a jednorázově vypláceny k (den) měsíce následujícího po uzavření Kupní smlouvy na účet Prodejce uvedený v Systému.
 1. Trvání Kupní smlouvy
  • Kupní smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu od Přijetí nabídky do faktického doručení zboží Zákazníkovi.
  • Práva z vadného plnění z Kupní smlouvy přežívají ukončení Kupní smlouvy.
 1. Vznik a obsah Smlouvy o doručení
  • Přijetím nabídky dává Prodejce nabídku kurýrům na doručení Zásilky od Prodejce k rukám Zákazníka („Objednávka doručení“).
  • Kurýr je oprávněn přijmout Objednávku doručení na doručení Zásilky Zákazníkovi („Objednávka doručení“) z konkrétního místa odeslání specifikované Prodejcem v Objednávce doručení („Místo Odeslání“) na adresu Zákazníka specifikovanou Zákazníkem, přičemž tato je automaticky doplněna Systémem do Objednávky doručení („Adresa Zákazníka“).
  • Přijetím Objednávky doručení ze strany Kurýra dochází ke vzniku jednorázové smlouvy mezi Kurýrem a Prodejcem, v rozsahu, v jakém je upravena těmito Obchodními podmínkami („Smlouva o doručení“).
  • Kurýr se zavazuje Zásilku převzít v Místě Odeslání v čase, který je indikován v Objednávce doručení. Prodejce se zavazuje Zásilku předat v Místě Odeslání Kurýrovi, a to v čase, který indikoval v Systému.
  • Smlouva o doručení je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu od přijetí Objednávky doručení do faktického doručení Zásilky Zákazníkovi.
  • Práva z vadného plnění Smlouvy o doručení přežívají ukončení Smlouvy o doručení.
 2. Další ustanovení
  • Společnost se zavazuje umožnit Prodejci přístup do Systému po celou dobu trvání Smlouvy.
  • Prodejce bere na vědomí, že z jeho strany může docházet k výkonu činnost související s přípravou a distribucí potravin a tabákových a alkoholických výrobků a zavazuje se dodržovat veškeré povinnosti, které pro něj z této skutečnosti podle předchozí věty vyplývají, včetně veškerých oznamovacích, registračních a dalších povinností vůči příslušným orgánům dozoru.
  • Prodejce se zavazuje neprodleně informovat Společnost o jakémkoli problému s přípravou anebo přepravou Zásilky.
  • Prodejce se zavazuje neprodleně informovat Společnost o jakémkoli problému s časem přípravy Zásilky. Informace takového charakteru je Prodejce povinen zadat do Systému.
  • Prodejce se zejména zavazuje:
   • on a jeho zaměstnanci a osoby podílející se na přípravě Zásilky („Zaměstnanci“) budou mít po dobu trvání Smlouvy s Prodejcem platné potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu práce podle dle Smlouvy s Prodejcem;
   • že on a jeho Zaměstnanci budou dodržovat zásady osobní a provozní hygieny a zákonem stanovené podmínky výkonu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace;
   • v případě pochybnosti o zdravotním stavu Prodejce nebo Zaměstnance bude neprodleně zabráněno styku se Zásilkou;
   • vyvinout maximální úsilí k zabránění kontaminace, znečištění a/nebo poškození Zásilky;
   • neprodleně kontaktovat Společnost v případě kontaminace, znečištění a/nebo poškození Zásilky nebo provozovny Prodejce;
   • dodržovat veškeré technologické a hygienické požadavky, způsob a podmínky přepravy, skladování a manipulace s potravinami, tabákovými a alkoholickými výrobky podle příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 110/1997 Sb., zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o potravinách“);
   • dodržovat veškeré další veřejnoprávní regulace vztahujícím se k předmětu podnikání Prodejce;
   • že provozovna Prodejce bude udržována čistá a způsobilá k přípravě zboží prezentovaného na Portálu;
   • a že on či jeho Zaměstnanci budou vybaveni zdravotnickou rouškou, popř. on či jeho Zaměstnanci budou na výzvu Společnosti povinni zdravotnickou roušku při vykonávání povinností dle Smlouvy s Prodejcem použít předepsaným způsobem.
  • Prodejce se zavazuje užívat k plnění svých povinností dle Smlouvy s Prodejcem vlastní mobilní telefon/telefony s nainstalovaným Systémem.
  • Prodejce se zavazuje na výzvu Společnosti, bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů od výzvy Společnosti, předložit k nahlédnutí doklady prokazující jeho způsobilost vykonávat činnost dle Smlouvy s prodejcem, a to i opakovaně.
 3. Smluvní pokuty
  • V případě každého jednotlivého porušení povinností stanovených v Přehledu ze strany Prodejce, vzniká Společnosti právo požadovat po Prodejci uhrazení smluvní pokuty ve výši stanovené k příslušné povinnosti v Přehledu.
  • Každá ze smluvních pokut dle Přehledu je splatná okamžikem doručení výzvy k jejich úhradě (dále jen “Výzva k úhradě smluvní pokuty”).
  • Společnost je oprávněna jednostranně započíst kteroukoli pohledávku na zaplacení smluvní pokuty dle Přehledu, která ji vznikne za Prodejcem proti pohledávce Prodejce na zaplacení Kupní cena z Kupní smlouvy dle čl. 9, a to na základě Výzvy k úhradě Smluvní pokuty nebo písemného zúčtování, které bude Prodejci zasláno zpravidla jednou za kalendářní měsíc.
  • Článkem 13 těchto Obchodních podmínek Prodejce není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody vzniklé na základě porušení jakékoli povinnosti dle Smlouvy s Prodejcem ze strany Prodejce, a to ani výše takového nároku.
 4. Důvěrné informace
  • Prodejce je povinen zachovávat veškeré informace jemu zpřístupněné Smlouvou s Prodejcem nebo na jejím základě v tajnosti. Tato povinnost zůstává v platnosti na dobu neomezenou, a to i po ukončení Smlouvy s Prodejcem.
  • Prodejce se dále zavazuje, že povinnosti obsažené v tomto článku budou dodržovat i Zaměstnanci. Za porušení povinností některého ze Zaměstnanců odpovídá Prodejce tak, jako by konkrétní povinnost porušil on sám.
  • Prodejce se dále zavazuje, že on i Zaměstnanci uchovají v tajnosti informace o způsobu a organizaci činnosti Společnosti, její obchodní činnosti, klientele, smluvních partnerech, jakož i o dalších informacích, o kterých se Prodejce nebo Zaměstnanci dozví v souvislosti se Smlouvou s Prodejcem.
  • Prodejce se dále zavazuje, že on i Zaměstnanci nevyužijí takové informace ve svůj prospěch a/nebo ve prospěch třetích osob, s výjimkou použití informací za účelem splnění povinností dle Smlouvy s Prodejcem nebo Smlouvy o doručení. Tyto povinnost platí po dobu platnosti Smlouvy s Prodejcem a dále pak pět (5) let po jejím skončení.
 1. Ochrana osobních údajů
  • Prodejce uzavřením Smlouvy s Prodejcem souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Zásad ochrany osobních údajů.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Veškerá oznámení související s těmito Obchodními podmínkami Prodejce nebo Smlouvou s Prodejcem musí být učiněna písemně. Prodejce výslovně souhlasí, že veškeré písemné jednání je možné formou elektronické komunikace na emailovou adresu Prodejce poskytnutou v Registraci Prodejce. Společnost výslovně souhlasí, že veškeré písemné jednání je možné formou elektronické komunikace na emailovou adresu prodejce@vzajemne.cz.
  • Každá písemnost doručená elektronickým způsobem se má za doručenou 3. den po odeslání.
  • Tyto Obchodní podmínky Prodejce a Přehled mohou být měněny a/nebo doplňována pouze písemně, nestanoví-li jinak. Prodejce souhlasí, že Smlouva s Prodejcem podléhá ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“). Veškeré změny Obchodních podmínek prodejce nebo Přehledu bude oznámeno Prodejci 10 dní před jejich účinností na emailovou adresu uvedenou v Registraci Prodejce. V případě nesouhlasu se změnou Obchodních podmínek Prodejce nebo Přehledu je Prodejce oprávněn odstoupit od Smlouvy s Prodejcem.
  • Smlouva s prodejcem zůstává v platnosti i pro případné právní nástupce smluvních stran.
  • Bude-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek Prodejce nebo Smlouvy s Prodejcem shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celých Obchodních podmínek Prodejce nebo Smlouvy s Prodejcem s tím, že v takovém případě budou celé Obchodní podmínky Prodejce a celá Smlouva s Prodejcem vykládány tak, jako by neobsahovaly jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva a povinnosti příslušné smluvní strany vyplývající z Obchodních podmínek Prodejce nebo Smlouvy s Prodejcem. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
  • Tyto Obchodní podmínky Prodejce a Smlouva s Prodejcem se řídí, podléhá a vykládá v souladu s právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
  • Všechny spory vznikající z těchto Obchodních podmínek prodejce nebo ze Smlouvy s prodejcem a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Prodejce pro toto řízení volí emailovou adresu uvedenou v Registraci Prodejce, Společnost pro toto řízení volí adresu podpora@vzajemne.cz.
  • K dosavadní nebo budoucí praxi stran Smlouvy s prodejcem se nepřihlíží.
  • Prodejce i Společnost, pro vyloučení veškerých pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu s Prodejcem v souvislosti se svou podnikatelskou činností, a proto se na Smlouvu neuplatní ust. § 1793 (neúměrné zkrácení) a § 1796 (lichva) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
  • Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27. 4. 2020.

Přehled smluvních pokut

Kurýr je povinen plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy s Kurýrem, Postupů a Kodexu. V případě jejich porušení je povinen uhradit Společnosti, za každý jednotlivý případ porušení jednotlivé povinnosti, a to i opakovaně, smluvní pokutu ve výši specifikované následovně, splatnou na výzvu Společnosti.
 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody v plné výši.
 

Povinnost Výše smluvní pokuty
Porušení povinnosti uvádět konečnou cenu pro Zákazníka nebo porušení povinnosti neměnit cenu zboží v době mezi Závaznou nabídkou Zákazníka a Přijetím nabídky (čl. 51, 5.2, 7.6, 7.8 Obchodních podmínek Prodejce) 500,- Kč za každý případ
Porušení povinnosti vyvinout maximální úsilí k vyřízení Zásilky (čl. 7.2 Obchodních podmínek Prodejce) 1.500,- Kč za každý případ
Porušení povinnosti neužívat informace zákazníka k jinému účelu než k účelu plnění z Kupní smlouvy (čl. 7.10 Obchodních podmínek Prodejce) 10.000,- Kč za každý případ
Porušení povinnosti informovat Společnost o změnách s přípravou Zásilky (čl. 12.3 Obchodních podmínek Prodejce) 500,- Kč za každý případ
Porušení povinností dle čl. 12.5 Obchodních podmínek Prodejce 1.500,- Kč za každý případ
Porušení povinnosti předložit doklady prokazující způsobilost k výkonu činnosti (čl. 12.7 Obchodních podmínek Prodejce 5.000,- Kč za každý případ
Porušení čl. 14 Obchodních podmínek Prodejce 5.000,- Kč za každý případ