Obchodní podmínky (Kurýr)

Registrací a vytvořením účtu Kurýra vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).
 
Před registrací si proto tyto Obchodní podmínky pečlivě přečtěte.

 1. Pojmy
  • Společnost je Purple P2P s.r.o., IČO: 09110127, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 117301 se sídlem Masarykova 409/26, Brno-město, 602 00 Brno.
  • Aplikace je digitální aplikace, kterou Společnost dává k dispozici za účelem přístupu na Portál a objednávání produktů Prodejců.
  • Portál je Aplikace a internetové stránky cz.
  • Zákazník je osoba využívající Portál k nákupu zboží nebo služeb od Prodejce.
  • Prodejce je partner poskytující služby, který se Společností uzavřel dohodu o partnerství a nabízí své produkty a služby prostřednictvím Portálu.
  • Registrace Kurýra je uzavření závazné rámcové smlouvy ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“).
  • Portál je Aplikace a internetové stránky cz.
  • Aplikace je digitální aplikace, kterou Společnost dává k dispozici za účelem přístupu na Portál a objednávání produktů Prodejců.
  • Aplikace pro Kurýry je digitální aplikace, kterou Společnost dává k dispozici za účelem přístupu na Systém.
  • Kurýr je osoba, která uzavřela Smlouvu se Společností na základě těchto Obchodních podmínek.
 1. Úvodní ustanovení
  • Fyzická osoba nebo právnická osoba, Kurýr, vyplněním registračního formuláře na adrese (XY) vyjadřuje svoji vůli vstoupit do smluvního vztahu se Společností, jejíž náležitosti jsou upraveny těmito Obchodními podmínkami („Registrace“)
  • Společnost akceptací registrace Kurýra dle čl. 2.1 vstupuje do smluvního vztahu s Kurýrem („Smlouva“). Okamžik akceptace ze strany Společnosti je okamžikem nabytí účinnosti Smlouvy.
  • Účelem Smlouvy je úprava vzájemných vztahů smluvních stran spočívající v poskytování soustavných úplatných přepravních služeb ze strany Kurýra Zákazníkovi v rozsahu a za podmínek níže uvedených.
  • Kurýr svojí Registrací stvrzuje, že je ve smyslu příslušných zákonů oprávněn podnikat v oblasti silniční dopravy a přepravy věcí, což dokládá kopií příslušného oprávnění – koncesní listiny a živnostenského listu, při Registraci.
  • Kurýr Registrací stvrzuje, že jsou mu známy (i) aktuální verze Závazných postupů při doručování (dále jen „Postupy“), (ii) aktuální verze Kodexu Kurýra („Kodex“) a (iii) aktuální verze Přehledu smluvních pokut („Přehled“), které jsou součástí těchto Obchodních podmínek. Kurýr se zavazuje plnit povinnosti stanovené Smlouvou Postupy, Kodexem a Přehledem. Registrací Kurýr stvrzuje, že se s Postupy, Kodexem a Přehledem seznámil a plně je akceptuje.
 1. Účet Kurýra
  • Kurýr má omezené, nevýlučné, nepřevoditelné a nepostupitelné právo využívat Systém, kterou Společnost nabízí, a to výlučně pro uvedené účely.
  • Účet Kurýra je založen na základě Registrace Kurýra.
  • Kurýr je povinen udržovat informace poskytnuté Společnosti na základě čl. 1. aktuální.
  • Kurýr zajistí, že s přístupovými údaji k Účtu Kurýra a podobnými informacemi nezbytnými pro přístup k Účtu Kurýra bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi a že budou používány bezpečným způsobem tak, aby k nim neměla přístup třetí osoba. Kurýr může mít pouze jeden účet.
 1. Předmět Smlouvy
  • Neurčí-li Společnost jinak, zavazuje se Kurýr přijímat veškeré objednávky na doručení Zákazníkovi („Objednávka doručení“) prostřednictvím Aplikace pro Kurýry, která slouží pro přijímání a dispečink jednotlivých Objednávek doručení. Kurýr má na základě Smlouvy právo využívat Aplikaci pro Kurýry. Objednávky jsou činěny prostřednictvím Aplikace pro Kurýry Společností.
  • Kurýr je oprávněn přijmout aktivní Objednávku doručení z konkrétního místa odeslání specifikované v Objednávce doručení („Místo Odeslání“) na adresu Zákazníka specifikovanou Zákazníkem, přičemž tato je automaticky doplněna do Objednávky doručení („Adresa Zákazníka“).
  • Přijetím Objednávky doručení dochází ke vzniku jednorázové smlouvy mezi Kurýrem a Prodejcem, v rozsahu, v jakém je upravena těmito Obchodními podmínkami („Smlouva o doručení“).
  • Čas uvedený v Objednávce doručení jako čas umožnění převzetí objednávky v Místě Odeslání, je inkorporován do Smlouvy o doručení a jako takový tvoří fixní závazek ve smyslu § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Čas převzetí Zásilky“). V případě, že Kurýr nepřevezme objednávku v Místě Odeslání v Čase převzetí Zásilky, a ani do 15 minut od Času převzetí zásilky, Smlouva o doručení zaniká, ledaže Prodejce uvede, že má na plnění i nadále zájem. O zájmu Prodejce na plnění informuje Společnost Kurýra prostřednictvím Aplikace pro Kurýry.
  • Kurýr je povinen po dobu účinnosti Smlouvy vykonávat cesty k zajištění přepravy zásilek dle jednotlivých Objednávek doručení, které byly z jeho strany přijaty ve smyslu čl. 3.
 1. Trvání Smlouvy
  • Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou ode dne akceptace Registrace Společností.
  • Smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran i bez udání důvodu, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně bez výpovědní lhůty. Smlouva se bude mít za vypovězenou okamžikem doručení výpovědi jedné ze smluvních stran druhé smluvní straně.
 1. Trvání Smlouvy o doručení
  • Smlouva o doručení je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu od přijetí Objednávky doručení do faktického doručení Objednávky Zákazníkovi.
  • Práva z vadného plnění Smlouvy o doručení přežívají ukončení Smlouvy o doručení.
 1. Odměna za vykonané cesty
  • Kurýrovi náleží odměna ve výši ceny dopravy, tak jak je uvedena v Objednávce doručení („Odměna“).
  • V Odměně jsou již zahrnuty veškeré náklady související s plněním povinností Kurýra dle Smlouvy o doručení a Kurýr tak nemá vůči Společnosti nárok na jakékoli další plnění. Veškeré další náklady, které Kurýrovi vzniknou v souvislosti s jinou činností než s tou na základě Smlouvy o doručení, si nese Kurýr výlučně sám a nemá právo požadovat jejich úhradu po Společnosti.
  • Společnost (jménem Prodejců) vyúčtuje měsíční Odměnu na základě podkladů ze Systému. Na základě vyúčtování je Kurýr povinen Společnosti vystavit fakturu. Splatnost faktury nebude kratší než patnáct (15) dní od předložení faktury, která bude obsahovat veškeré právními předpisy požadované náležitosti. Odměna bude hrazena Společností bezhotovostně na účet Kurýra, uvedený při Registraci.
  • Společnost je oprávněna si započíst jakoukoli pohledávku, a to včetně pohledávky na zaplacení smluvní pokuty dle Smlouvy nebo dle těchto Obchodních podmínek, kterou má vůči Kurýrovi, a to oproti pohledávce Kurýra na zaplacení Odměny a/nebo jiných pohledávek vzniklých v souvislosti se Smlouvou, s čímž Kurýr Registrací vyslovuje svůj předchozí souhlas.
  • Kurýr není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti postoupit svou pohledávku za Společností na žádnou třetí osobu.
 1. Další ustanovení
  • Společnost se zavazuje udílet Kurýrovi včasné a věcně správné pokyny pro plnění povinností dle Smlouvy a Smlouvy o doručení, zejména pak k řádnému rozvozu zásilek dle jednotlivých Objednávek, a neprodleně Kurýra informovat o změnách. Společnost Kurýra takto informuje prostřednictvím Systému. K udělení pokynu dle Smlouvy o doručení je Společnost oprávněna na základě smluvního vztahu mezi Společností a Prodejcem, pro kterého je Objednávka doručení vykonávána.
  • Kurýr se zavazuje provádět přepravu zásilek dle Smlouvy o doručení s odbornou péčí.
  • Společnost se zavazuje umožnit Kurýrovi přístup do Systému po celou dobu trvání Smlouvy.
  • Kurýr bere na vědomí, že přepravou podle Smlouvy o doručení může vykonávat činnost související s distribucí potravin a tabákových a alkoholických výrobků a zavazuje se dodržovat veškeré povinnosti, které pro něj z této skutečnosti podle předchozí věty vyplývají, včetně veškerých oznamovacích, registračních a dalších povinností vůči příslušným orgánům dozoru. Kurýr se dále zejména (nikoli výlučně) zavazuje vyžádat si doklad totožnosti od osob, kterým má předat tabákové a/nebo alkoholické výrobky a o nichž má podezření, že by mohly být mladší 18 let.
  • Kurýr se zavazuje neprodleně informovat Společnost o jakémkoli problému s přepravou zásilky, o všech vadách zásilky či nedostatcích zjištěných během přepravy či při předání zásilky.
  • Kurýr se zavazuje neprodleně informovat Společnost o jakémkoli problému s časem doručení zásilky. Informace takového charakteru je Kurýr povinen zadat do Systému.
 1. Odpovědnost Kurýra
  • Riziko vzniku škody na zásilce ponese od převzetí zásilky Kurýrem na Místě Odeslání do vydání zásilky zákazníkovi na Adrese zákazníka vždy Kurýr, stejně jako ponese škodu, která vznikne v důsledku Kurýrem zaviněného nedoručení Objednávky. V případě, že se Objednávku nepodaří Kurýrovi doručit z důvodů na straně Zákazníka, ponese takto vzniklou škodu
  • Kurýr odpovídá Společnosti také za veškerou škodu vzniklou Společnosti v souvislosti s porušením povinností stanovených ve Smlouvě. Škodou se v takovém případě rozumí i jakákoli sankce, kterou bude Společnost povinna uhradit třetím osobám, stejně jako veškerá nemajetková újma vzniklá v důsledku takového porušení.
  • Kurýr neodpovídá za škodu způsobenou Společnosti na základě vyšší moci.
 1. Smluvní pokuty
  • V případě každého jednotlivého porušení povinností stanovených v Přehledu ze strany Kurýra, vzniká Společnosti právo požadovat po Kurýrovi uhrazení smluvní pokuty ve výši stanovené k příslušné povinnosti v Přehledu.
  • Každá ze smluvních pokut dle Přehledu je splatná okamžikem doručení výzvy k jejich úhradě (dále jen “Výzva k úhradě smluvní pokuty”).
  • Společnost je oprávněna jednostranně započíst kteroukoli pohledávku na zaplacení smluvní pokuty dle Přehledu, která ji vznikne za Kurýrem proti pohledávce Kurýra na zaplacení Odměny, a to na základě Výzvy k úhradě Smluvní pokuty nebo písemného zúčtování, které mu bude zasláno zpravidla jednou za kalendářní měsíc.
  • Článkem 10 těchto Obchodních podmínek není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody vzniklé na základě porušení jakékoli povinnosti dle Smlouvy ze strany Kurýra, a to ani výše takového nároku.
 1. Důvěrné informace
  • Kurýr je povinen zachovávat veškeré informace jemu zpřístupněné Smlouvou nebo na jejím základě v tajnosti. Kurýr není oprávněn zveřejňovat informace týkající se spolupráce se Společností. Tyto povinnosti zůstávají v platnosti na dobu neomezenou, a to i po ukončení Smlouvy.
  • Kurýr se dále zavazuje, že povinnosti obsažené v tomto článku budou dodržovat i Pracovníci. Za porušení povinností některého z Pracovníků odpovídá Kurýr tak, jako by konkrétní povinnost porušil on sám.
  • Kurýr se dále zavazuje, že on i Pracovníci uchovají v tajnosti informace o způsobu a organizaci činnosti Společnosti, její obchodní činnosti, klientele, smluvních partnerech, jakož i o dalších informacích, o kterých se Kurýr a/nebo Pracovníci dozví v souvislosti se Smlouvou.
  • Kurýr se dále zavazuje, že on i Pracovníci nevyužijí takové informace ve svůj prospěch a/nebo ve prospěch třetích osob, s výjimkou použití informací za účelem splnění povinností dle Smlouvy nebo Smlouvy o doručení. Tyto povinnost platí po dobu platnosti Smlouvy a dále pak pět (5) let po jejím skončení.
 1. Ochrana osobních údajů Zákazníků
  • Společnost zajistí titul ke zpracováním osobních údajů Zákazníka ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/697) („Nařízení GDPR“) v takovém rozsahu, aby Kurýr mohl řádně plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy a ze Smlouvy o doručení. Kurýr ani jeho Pracovníci nejsou oprávněni použít osobní data zákazníků k jinému účelu než k přepravě doručování zásilky konkrétnímu zákazníkovi. Kurýr Registrací Kurýra souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Zásad ochrany osobních údajů.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Veškerá oznámení související s těmito Obchodními podmínkami nebo Smlouvou musí být učiněna písemně. Kurýr výslovně souhlasí, že veškeré písemné jednání je možné formou elektronické komunikace na emailovou adresu Kurýra poskytnutou v Registraci Kurýra. Společnost výslovně souhlasí, že veškeré písemné jednání je možné formou elektronické komunikace na emailovou adresu kuryr@vzajemne.cz.
  • Každá písemnost doručená elektronickým způsobem se má za doručenou 3. den po odeslání.
  • Tyto Obchodní podmínky, Postupy, Kodex a Přehled mohou být měněny a/nebo doplňována pouze písemně, nestanoví-li jinak. Kurýr souhlasí, že Smlouva podléhá ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“). Veškeré změny Obchodních podmínek, Postupů, Kodexu anebo Přehledu bude oznámeno Kurýrovi 10 dní před jejich účinností na emailovou adresu uvedenou v Registraci Kurýra. V případě nesouhlasu se změnou Obchodních podmínek, Postupu, Kodexu anebo Přehledu je Kurýr oprávněn odstoupit od Smlouvy.
  • Smlouva zůstává v platnosti i pro případné právní nástupce smluvních stran.
  • Bude-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celých Obchodních podmínek nebo Smlouvy s tím, že v takovém případě budou celé Obchodní podmínky a celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva a povinnosti příslušné smluvní strany vyplývající z Obchodních podmínek nebo Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
  • Tyto Obchodní podmínky a Smlouva se řídí, podléhá a vykládá v souladu s právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
  • Všechny spory vznikající z těchto Obchodních podmínek nebo ze Smlouvy a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Kurýr pro toto řízení volí emailovou adresu uvedenou v Registraci Kurýra, Společnost pro toto řízení volí adresu (*).
  • K dosavadní nebo budoucí praxi stran Smlouvy se nepřihlíží.
  • Kurýr i Společnost, pro vyloučení veškerých pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností, a proto se na Smlouvu neuplatní ust. § 1793 (neúměrné zkrácení) a § 1796 (lichva) OZ v účinném znění.
  • Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27. 4. 2020.

 
Závazné Postupy při doručování

Kurýr se zavazuje. Že se bude řídit následujícími závaznými Postupy při doručování zásilek Zákazníkům.

 1. Zahájení a přístupnost
  • Kurýr je povinen informovat Společnost o zahájení poskytování svých služeb a o jejich ukončení, to vždy když je přístupný. Kurýr toto indikuje příslušným tlačítkem v Aplikaci pro Kurýry.
  • V případě, kdy Kurýr dle čl. 1.1 těchto Postupů indikuje, že zahájil poskytování služeb, je povinen aktivně přijímat nebo odmítat postoupené objednávky.
  • Kurýr se zavazuje být připraven bezodkladně po obdržení a přijetí objednávky zahájit činnost potřebnou pro doručení Zásilky.
 1. Objednávky
  • Prodejce doručuje objednávky do Systému. Společnost tyto objednávky poté postupuje dle svého uvážení Kurýrovi.
  • Kurýr je povinen takto postoupenou Objednávku doručení přijmout nebo odmítnou bez zbytečného odkladu.
  • Společnost může takto postoupenou Objednávku zrušit až do okamžiku jejího přijetí Kurýrem.
 1. Převzetí zásilky
  • Kurýr je povinen přijet do Místa Odeslání v Čase převzetí Zásilky.
  • Kurýr je povinen převzít objednávku do obalu určenému k převážení zásilek (např. termoobal, pokud se jedná o jídlo).
  • Kurýr je povinen, aby byla zásilka zkontrolována dle informací obsažených v Objednávce/Systému, neotevírat zásilku a nemanipulovat nevhodně s převzatou zásilkou.
  • Kurýr je povinen upozornit Prodejce a Společnost v případě, že zásilka vykazuje známky poškození, nebo je jakkoliv nevhodná k přepravě. V případě takových zjištění bude Kurýr kontaktovat Společnost.
 1. Doručení zásilky
  • Kurýr je povinen doručit zásilku na Adresu Zákazníka v čase stanoveném v Objednávce doručení.
  • Kurýr je povinen po příjezdu na Adresu Zákazníka, zavolat Zákazníkovi na tel. číslo uvedené v Objednávce doručení, pozdravil, představil se a nabídnul vynesení zásilky do patra nebo dle přání Zákazníka.
  • Pokud je zákazník nekontaktní, je Kurýr povinen se pokusit kontaktovat Zákazníka opakovaně, nejméně však třikrát. Mezi každým telefonátem musí být minimálně 3 minuty.
  • Pokud Zákazník opakovaně nezvedá telefon a nepodaří se ho kontaktovat ani jiným způsobem (např. domovní zvonek) je Kurýr povinen kontaktovat Společnost a vyžádat si další instrukce.
 1. Závazek Kurýra
  • Kurýr se zejména zavazuje:
   • zacházet se zásilkou, tak aby nedošlo k porušení obalu či jejímu poškození či znečištění a v souladu s výstražnými nálepkami na jejím obalu;
   • bez výslovných písemných instrukcí Společnosti (včetně elektronické pošty nebo krátké textové zprávy sms) zásilku neotvírat, neuskladňovat či nelikvidovat;
   • převážet zásilku v souladu s veškerými hygienickými požadavky a jinými právními předpisy.
   • bude vykonávat přepravu zásilek osobně;
   • bude při jednání se zákazníky jednat profesionálně, vstřícně, slušně a korektně v nejlepším zájmu Společnosti a Prodejce tak, aby nedošlo k poškození jejich dobrého jména;
   • nebude přepravu zásilek dle Smlouvy o doručení vykonávat pod vlivem návykových látek.
   • že bude mít po dobu trvání Smlouvy platné potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle Smlouvy;
   • že bude dodržovat zásady osobní a provozní hygieny a zákonem stanovené podmínky výkonu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace;
   • v případě pochybnosti o svém zdravotním stavu Kurýra nekontaminovat zásilku;
   • vyvinout maximální úsilí k zabránění kontaminace, znečištění a/nebo poškození zásilky;
   • neprodleně kontaktovat Společnost v případě kontaminace, znečištění a/nebo poškození zásilky;
   • dodržovat veškeré technologické a hygienické požadavky, způsob a podmínky přepravy, skladování a manipulace s potravinami, tabákovými a alkoholickými výrobky podle příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 110/1997 Sb., zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o potravinách“);
   • že vozidla používaná k přepravě podle této Smlouvy budou udržována v dobrém technickém stavu a čistá;
   • že bude dodržovat zákaz kouření ve vozidlech určených k přepravě zásilky, v Místě Odeslání a na Adrese Zákazníka;
   • a že bude vybaven zdravotnickou rouškou, popř. že bude na výzvu Společnosti povinen zdravotnickou roušku při vykonávání povinností dle Smlouvy použít předepsaným způsobem.
   • užívat k plnění svých povinností dle Smlouvy vlastní mobilní telefon/telefony s nainstalovaným Systémem.
  • Kurýr se zavazuje na výzvu Společnosti, bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů od výzvy Společnosti, předložit k nahlédnutí doklady prokazující jeho způsobilost vykonávat činnost dle Smlouvy, a to i opakovaně. Společnost je oprávněna vyžadovat k nahlédnutí zejména (nikoli výlučně):
   • platný občanský průkaz Kurýra;
   • platný řidičský průkaz Kurýra;
   • výpis z rejstříku trestů Kurýra (nesmí být starší než čtrnáct (14) dní);
   • výpis z bodového hodnocení Kurýra (nesmí být starší než sedm (7) dní;
   • výpis ze živnostenského rejstříku jenž nesmí být starší než sedm (7) dní;
   • případně další dokumenty požadované Společností potřebné k prokázání způsobilosti Kurýra k výkonu činnosti dle Smlouvy.

Kodex Kurýra

Kodex Kurýra je souborem základních pravidel, dodržovaných při rozvoz zásilek, pro manipulaci se zásilkami a jednání se Zákazníky, který se Kurýr zavazuje dodržovat.

 1. Kurýr se zavazuje, že se nebude projevovat nenávistně, nebude vyjadřovat extrémistické názory ani příslušnost k takovým skupinám.
 2. Kurýr dále dodržuje, že:
  • nečeká ve vozidle na příchod Zákazníka, ale vždy aktivně kontaktuje zákazníka a domluví se s ním na předání zásilky
  • nekouří v pracovní době, a to ani ve vozidle, v restauraci v Místě Odeslání, před Zákazníkem na Adrese Zákazníka či po celou dobu, kdy manipuluje se zásilkou;
  • nedopouští se před Zákazníkem porušování dobrých mravů, neplive a nemluví sprostě;
  • netelefonuje před Zákazníkem;
  • bez vyzvání nevstupuje do obydlí či kanceláře Zákazníka;
  • nesděluje své názory na Prodejce nebo Společnost
  • nepřeváží neoprávněné osoby (např. stopař, jiná přepravovaná osoba, rodinní příslušníci).
 3. Kurýr je povinen dbát na svůj vzhled, zejména je povinen být čistý a upravený (včetně oděvu i obuvi) a udržovali své/svěřené vozidlo čisté, ve stavu vhodném pro převoz zásilek.
 4. Kurýr je povinen neporušovat platná pravidla silničního provozu, stejně tak i hygienické zásady přepravy pokrmů. Kurýr také dbá na to, aby kvalita jídla neutrpěla stylem jeho jízdy nebo jiného způsobu přepravy.
 5. Kurýr je povinen se za každé situace projevoval uctivě, přátelsky a zdvořile.
 6. Kurýr se zavazuje, že bude při výkonu činnosti dle Smlouvy s Kurýrem dodržovat tento Kodex, který upravuje podmínky pro chování, komunikaci a oblékání. V případě nedodržení schválených postupů si je vědom sankcí, které pro něj z takového vyplývají.

Přehled smluvních pokut

Kurýr je povinen plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy s Kurýrem, Postupů a Kodexu. V případě jejich porušení je povinen uhradit Společnosti, za každý jednotlivý případ porušení jednotlivé povinnosti, a to i opakovaně, smluvní pokutu ve výši specifikované následovně, splatnou na výzvu Společnosti.
 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody v plné výši.
 

Povinnost Výše smluvní pokuty
Povinnosti stanovené v čl. 1 Kodexu 5.000,- Kč za každý případ
Povinnosti stanovené v čl. 2-5 Kodexu 1.500,- Kč za každý případ
Povinnosti stanovené v čl. 4 Závazných Postupů, zejména doručit zásilku v čase stanoveném v objednávce a řádně kontaktovat zákazníka 500,- Kč za každý případ
Doručit zásilku v nepoškozeném stavu Úhrada škody v plné výši nepoškozené zásilky
Povinnost dodržení fixního závazku dle čl. 4.4 Obchodních podmínek 500,- Kč za každý případ
Porušení povinnosti dle čl. 11 Obchodních podmínek – porušení zachování důvěrných informací 10.000,- Kč za každý případ
Porušení čl. 2.2 Závazných Postupů, opakovaně, nejméně však třikrát (3x) 500,- Kč za každý takový případ